Välkommen till Kvillsfors hemsida!

Kort information om Kvillsfors

Liten naturnära industriort bredvid Emån. Bekvämt pendlingsavstånd, 15-20 minuter, till Vetlanda . I samhället finns skola, affär, bokbuss, Unicare vårdcentral (filial som har öppet torsdagar) mm. Orten är vackert belägen i Emådalen, med underbar natur. Witalabostäder och Bostaden AB har lägenheter både i markplan och i traditionella hyresfastigher. Kvillsfors ligger i Vetlanda kommun och tillhör Ökna socken.

Invånare 2018: 497 personer

Kommunal service

Kvillsfors förskola
Kvillsfors skola
Bokbussen
Emmagårdens äldreboende

 Övrigt

Sök jobb i kommunen
Badplatser

Motionsspår
Återvinningsstationer
FOTOGALLERI
Karta över Kvillsfors
Länk till Vetlanda kommun
Länk till Hultsfreds kommun

Vetlanda.com

Prenumerera på Kvillsfors Samhällsförening RSS

Årsstämma

Årsstämma i

Kvillsfors Fastighetsförvaltning Ekonomisk förening

Onsdagen den 26 feb 2020

 klockan 18.30 i Kvillsfors skola

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 8. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 9. Medlemavgift för kommande verksamhetår
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 12. Val av 2 revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens regler

Välkomna!                                                   Styrelsen